Ne ugrožavajte zdravlje i bezbednost javnosti i ne kradite ideje

NE UGROŽAVAJTE JAVNO ZDRAVLJE I BEZBEDNOST I NE BAVITE SE KRAĐOM IDEJA

NEBEZBEDNA LIČNA ZAŠTITNA OPREMA MOŽE PROUZROKOVATI OZBILJNE POVREDE, A PROIZVODNJA KRIVOTVORENE ROBE MOŽE KRIVOTVORITELJA ODVESTI U ZATVOR

 

 

ŠTA JE LIČNA ZAŠTITNA OPREMA?

Oprema dizajnirana da zaštiti onoga ko je nosi, uključujući maske za lice i rukavice, klasifikovana je kao Lična zaštitna oprema (LZO).
U Srbiji je LZO regulisana Pravilnikom o LZO („Službeni glasnik RS“, br. 23/2020).

Važno je da se proizvođač LZO pridržava Pravilnika o LZO.

ŠTA JE INTELEKTUALNA SVOJINA?

Intelektualna svojina obuhvata, pored ostalog, žigove i dizajn. Ako kopirate žig ili dizajn bez odobrenja vlasnika, počinićete prekršaj.
Prava intelektualne svojine u Srbiji zaštićena su Zakonom o žigovima (“Službeni glasnik RS”, br. 06/2020, Zakonom o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna (“Službeni glasnik RS”, br. 104/2009, 45/2015, 44 / 2018) i dr.

KATEGORIJE LZO

Zakonodavstvom su određene tri kategorije LZO, koje su utvrđene prema težini opasnosti od koje oprema pruža zaštitu, a ne prema složenosti same LZO. Ove kategorije su:

a) Kategorija 1: LZO koja štiti od jednostavnih odnosno minimalnih rizika. Proizvođači imaju mogućnost da se sami izjasne o usaglašenosti proizvoda. Primeri ove kategorije uključuju proizvode kao što su naočare za sunce i rukavice za pranje.

b) Kategorija 2: LZO koja ne spada u kategorije 1 ili 3. Ovi proizvodi zahtevaju „pregled tipa“ koji vrši za to imeno-vano telo, a proizvođači imaju mogućnost da se sami izjasne o kontroli proizvodnje. U Srbiji je Pravilnikom o LZO propisano stavljanje srpskog znaka usaglašenosti za svu LZO, koji obavezno sadrži broj imenovanog tela za kategorije 2 i 3. Primeri iz ove kategorije uključuju jakne visoke vidljivosti, biciklističke kacige, šlemove i rukavice za rernu.

v) Kategorija 3: U slučaju da opasnost može ozbiljno naškoditi zdravlju i bezbednosti korisnika i uključuje opasnosti kao što su biološki agensi. Proizvodi moraju da prođu „pregled tipa“, dok pregled sistema kontrole proizvodnje mora izvršiti za to imenovano telo, bilo da je to revizijom ili testiranjem uzoraka. Primeri ove kategorije uključuju proizvode kao što su respiratorne maske i pojasevi za spasavanje. Sva LZO za specifičnu upotrebu kao zaštita od rizika od COVID-19, uključujući respiratorne maske za lice, spada u kategoriju 3 LZO.

LZO ILI MEDICINSKO SREDSTVO?

Neke vrste proizvoda za koje se čini da liče na LZO mogu zapravo biti regulisane kao medicinska sredstva ako je njihova namena da se drugi zaštite od korisnika. Na primer, maska za lice je medicinsko sredstvo ako je njena namena da pacijenta zaštiti od lekara.

U slučaju nekih proizvoda može biti teško proceniti da li proizvod treba smatrati LZO ili medicinskim sredstvom. Privredna komora je objavila Uputstvo za ove slučajeve.

MALA PREDUZEĆA

U kontekstu COVID-19, mala preduzeća, pojedinci i organizacije kao što su dobrotvorne organizacije i škole nude LZO kao donaciju ili prodaju. Ovo obuhvata i LZO „kućne izrade“ koja je krojena ili izrađena u 3D štampi za korišćenje na radnom mestu i za ličnu upotrebu. Ako je namenjena radi zaštite i deklarisana kao LZO, takva oprema podleže istim propisima i aktivnostima tržišnog nadzora kao i LZO koja je uvezena odnosno proizvedena na bilo koji drugi način

 

OBAVEZE PROIZVOĐAČA

Obaveze proizvođača LZO uključuju:

 • Pre stavljanja LZO na tržište, proizvođač mora da obezbedi da je proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa važećim osnovnim zdravstvenim i bezbednosnim zahtevima. Oni su navedeni u Pravilniku o LZO;
 • Proizvođač takođe mora da sprovede odgovarajući postupak ocenjivanja usaglašenosti i da ima sačinjenu tehničku dokumentaciju;
 • Nakon što je to obavljeno, proizvođač mora da sačini deklaraciju o usaglašenosti, da obezbedi da je deklaracija dostupna i da na LZO istakne znak usaglašenosti;
 • Proizvođači moraju da čuvaju deklaraciju o usaglašenosti i tehničku dokumentaciju 10 godina nakon što je LZO stavljena na tržište;
 • Proizvođači moraju da obezbede da su odgovarajuće procedure sprovedene kako bi se u serijskoj proizvodnji zadržala usaglašenost. Promene u dizajnu ili karakteristikama LZO i promene u harmonizovanim standardima ili drugim tehničkim specifikacijama na osnovu kojih je deklarisana usaglašenost LZO će biti na odgovarajući ¬način uzete u obzir;
 • U slučaju da se to smatra potrebnim, s obzirom na rizike koje predstavlja LZO, proizvođači su dužni da radi zaštite zdravlja i bezbednosti potrošača i drugih krajnjih korisnika obave testiranje uzoraka LZO koji su dostupni na tržištu, da ispitaju i, ako je to potrebno, čuvaju registar žalbi zbog neusaglašenosti LZO i povlačenju LZO, kao i da obaveštavaju distributere o svakom takvom monitoringu;
 • Proizvođač mora da obezbedi da sva LZO stavljena na tržište ima oznaku tipa i serijski broj odnosno drugi element koji omogućava njegovu identifikaciju. Proizvođač treba da uključi i svoje ime, registrovano trgovačko ime ili registrovani žig i poštansku adresu. Ako veličina ili priroda LZO to ne dozvoljavaju, to se može naznačiti na pakovanju ili pratećoj dokumentaciji;
 • Proizvođač mora da obezbedi da su uz LZO data uputstva i bezbednosne informacije kao što je utvrđeno Pravilnikom o LZO, koje su napisane jasno, čitljivo i na lako razumljivom srpskom jeziku.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Deklaracija o usaglašenosti je dokument koji sačinjava proizvođač i koji, između ostalog, mora da sadrži sledeće detalje:

 • Specifični proizvod na koji se deklaracija odnosi; i
  Ime i adresa proizvođača i, po potrebi, njegovog ovlašćenog zastupnika.
 • Proizvođač mora čuvati Deklaraciju o usaglašenosti u periodu od deset godina od dana kada je proizvod stavljen na tržište. Ova deklaracija mora biti stavljena na uvid nadležnom organu u slučaju da to bude zahtevao.

Ovlašćeni zastupnik je lice koje je proizvođač pismeno ovlastio za obavljanje određenih zadataka za proizvođača. Proizvođači i dalje ostaju odgovorni za pravilno izvršavanje ovih zadataka.

KAZNE

Lice koje počini prekršaj prema tehničkim pravilima o bezbednosti proizvoda / ili propisima o intelektualnoj svojini može biti kažnjeno. Odluku o tome da li u konkretnom slučaju ima osnova za krivično gonjenje donosi nadležni organ, uzimajući u obzir okolnosti slučaja i sopstvene propise, operativne procedure i prakse. U slučaju pokretanja krivičnog postupka, sud će odlučiti da li će počiniocu biti izrečena kazna.

 

KOME MOGU DA SE OBRATIM AKO MI JE POTREBNA POMOĆ?

Ako imate bilo kakvih pitanja o neusaglašenoj LZO, nebezbednoj LZO ili kršenju prava intelektualne svojine, molimo Vas da kontaktirate:

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine
Sektor tržišne inspekcije
I-mejl: stop.falsifikati@must.gov.rs
Veb-sajt: www.must.gov.rs

Ministarstvo ekonomije – Tehnički propisi
Veb-sajt: www.tehnis.privreda.gov.rs
Zavod za intelektualnu svojinu
Veb-sajt: www.zis.gov.rs

Nadležni organi Republike Srbije razmenjuju informacije o opasnim proizvodima koji se nalaze na tržištu, uključujući neusaglašenu i nebezbednu LZO koja bi mogla biti krivotvorena. Ova upozorenja unose se u sistem za brzo upozoravanje na opasne neprehrambene proizvode – „NEPRO“. Ona uključuju informacije o vrsti pronađenih proizvoda, rizicima koji su nastali i merama koje su preduzete na nacionalnom nivou da se spreči ili ograniči njihovo stavljanje na tržište.

Nedeljni izveštaji o upozorenjima dostupni su na veb-sajtu www.nepro.gov.rs