Zakoni i drugi propisi

Zakoni i drugi propisi:

a) zakona koji uređuju zaštitu prava intelektualne svojine:

 • Zakona o žigovima
 • Zakona o autorskom i srodnim pravima
 • Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna
 • Zakona o patentima

b) zakona koji uređuju oblast trgovine i usluga (oglašavanje), sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača:

 • Zakona o oglašavanju
 • Zakona o trgovini
 • Zakona o elektronskoj trgovini
 • Zakona o zaštiti potrošača

v) zakona koja uređuju uslove za obavljanje delatnosti privrednih subjekata i obrazovanje i rad organa državne uprave:

 • Zakona o privrednim društvima
 • Zakona o Agenciji za privredne registre
 • Zakona o klasifikaciji delatnosti
 • Uredba o klasifikaciji delatnosti
 • Zakona o državnoj upravi

 

g) zakone koji uređuju povezane oblasti, naročito sa aspekta vidljivih posledica krivotvotvorenja i rizika koje sa sobom nosi kirivotvorenje i piraterija i krivotvoreni i piratski proizvodi:

 • Zakona o tržišnom nadzoru
 • Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti
 • Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda
 • Uredbe o načinu ustanovljenjai i rada sistema za brzu razmenu informacija o opasnim proizvodima
 • Pravinika o obliku i sadržini obaveštenja o opasnom proizvodu
 • Zakona o sprečvanju pranja novca i finansiranju terorizma

d) zakona koji uređuju pokretanje i vođenje postupaka kod nadležnih pravosudnih organa, naknadu štete, izvršenje i obezbeđenje:

 • Zakon o posebnim ovašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine
 • Zakona o prekršajima
 • Zakona o privrednim prestupima
 • Zakona o krivičnom postupku
 • Zakona o parničnom postupku
 • Zakona o obligacionim odnosima
 • Zakona o izvršenju i obezbeđenju