Naša ovlašćenja

Primena posebnih ovlašćenja radi efikasnezaštite prava intelektualne svojine

Zakonom o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine („Službeni glasnik RS“, br. 46/06, 104/09, 129/21-dr.zakon) propisano je postupanje po službenoj dužnosti ili na zahtev nosioca prava intelektualne svojine.

Nosilac prava intelektualne svojine je izvorni sticalac prava intelektualne svojine ili njegov pravni sledbenik, uključujući i profesionalna udruženja, odnosno organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u skladu sa propisima kojim se uređuje pravo intelektualne svojine.

Postupanje po službenoj dužnosti

Ako neposrednim uvidom utvrdi povredu prava intelektualne svojine, tržišni inspektor ima ovlašćenje da privremeno oduzme robu kojom se povređuje to pravo, kao i meru privremene zabrane obavljanja delatnosti kojom se povređuje pravo intelektualne svojine, o čemu odmah obaveštava nosioca pravai ntelektualne svojine, i poziva ga da u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja pokrene postupak za zaštitu svog prava pred nadležnim sudom i da u tom roku povratno informiše tržišnu inspekciju o pokrenutom postupku, odnosno o privremenoj meri koju je odredio sud. Ako nosilac prava intelektualne svojine ne obavesti tržišnu inspekciju o pokrenutom postupku, odnosno ne dostavi odluku suda kojom se određuje privremena mera, i ako ne postoje razlozi zakončno oduzimanje i uništenje robe, privremeno oduzeta roba vraća se licu od koga je oduzeta, a akt kojim je privremeno zabranjeno obavljanje delatnosti stavlja se van snage.

Pored navedenih mera privremenog karaktera, u postupanju po službenoj dužnosti, tržišna inspekcija ima mogućnost da uzima uzorke robe radi ispitivanja postojanja povrede prava intelektualne svojine i obezbeđenja dokaza o tome i ovlašćenje da podnese prijavu nadležnom javnom tužiocu, odnosno prekršajnom sudu i da izvede druge dokaze neophodne za utvrđivanje povrede prava intelektualne svojine. Na zahtev tržišne inspekcije, kada je privremeno oduzeta roba u cilju utvrđivanja povrede prava intelektualne svojine, nosilac prava intelektualne svojine će pružiti pomoć, uključujući tehničku ekspertizu, opremu i objekte.

Postupanje po zahtevu nosioca prava intelektualne svojine

Tržišna inspekcija postupa po pismenim zahtevima nosioca prava ntelektualne svojine, koji se mogu podneti na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor tržišne inspekcije, 11000 Beograd, ul. Nemanjinabr. 22-26.

Zahtev može da bude pojedinačan, ako se odnosi na jednu određenu pošiljku / određenu količinu robe, ili opšti, ako se odnosi na sve količine određene robe u predloženom vremenskom periodu.

Zahtev sadrži naročito: opis robe; podatke na osnovu kojih se može prepoznati roba kojom se povređuje pravo intelektualne svojine; dokaz da je podnosilac zahteva nosilac prava intelektualne svojine u odnosu na tu robu; i predlog vremenskog perioda u kome se zahteva preduzimanje mera. Pored toga, zahtev može da sadrži: podatke na osnovu kojih može da se prepozna pošiljka ili pakovanje; podatke o mestu na kome se roba nalazi ili o njegovom pretpostavljenom odredištu; naziv proizvođača, uvoznika, vlasnika ili držaoce robe; pretpostavljeni datum dopremanja ili otpremanja robe; podatke o prevoznom sredstvu korišćenom za transport; uzorak, odnosno fotografije robe; zapis autorskog dela ili predmeta srodnog prava.

O podnetom zahtevu donosi se odluka, a odluka o usvojenom zahtevu dostavlja se odeljenjima tržišne inspekcije, radi postupanja.

Na osnovu odluke o usvojenom zahtevu može se izvršiti privremeno oduzimanje robe koja odgovara opisu iz usvojenog zahteva, o čemu se obaveštava podnosilac zahteva i poziva da u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja pokrene postupak za zaštitu svog prava pred nadležnim sudom i da u tom roku povratno informiše Sektor tržišne inspekcije o pokrenutom postupku, odnosno o privremenoj meri koju je odredio sud.
Ako nosilac prava ne dostavi odluku suda kojom se određuje privremena mera, privremeno oduzeta roba vraća se licu od koga je oduzeta, osim u slučaju kada postoje razlozi za konačno oduzimanje i uništenje robe.

Prava i dužnosti u okviru inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem Zakona o optičkim diskovima

Na osnovu Zakona o optičkim diskovima („Službeni glasnikRS“, broj 52/11), tržišna inspekcija ima pravo i dužnost da:

– pregleda licencirane prostorije i izvrši kontrolu delatnosti koja se u njima
obavlja;
– pregleda izdatu licencu;
– pregleda optičke diskove, proizvodne delove (stamper), proizvodnu opremu i
sirovine za proizvodnju optičkih diskova, i izvrši njihov popis;
– pregleda evidencije, poslovne knjige, ugovore i druge isprave, kao i dokaze o
pravu reprodukovanja, odnosno snimanja materijala zaštićenog autorskim ili
srodnim pravom na optičkim diskovima ili proizvodnim delovima (stamper);
– proverava i utvrđuje da li su proizvodni delovi (stamper), odnosno kalupi,
uključujući i rezervne proizvodne delove i proizvodnu opremu, prilagođeni za
stavljanje proizvođačkih kodova sadržanih u licenci;
– proverava i utvrđuje da li su optički diskovi i proizvodni delovi (stamper)
obeleženi odgovarajućim proizvođačkim kodom;
– proverava da li se vode evidencije propisane zakonom;
– privremeno zadrži, do odluke suda, optičke diskove, proizvodne delove
(stamper), sirovinu ili opremu za proizvodnju, odnosno umnožavanje optičkih
diskova, ako izrazi sumnju da je učinjena povreda zakona koja je propisana kao
prekršaj ili povreda drugog zakona koja je propisana kao privredni prestup
ili krivično delo povrede prava intelektualne svojine, i da o tome obavesti
nosioca prava intelektualne svojine, odnosno organizaciju;
– uzme određeni broj uzoraka optičkih diskova, odnosno proizvodnih delova
(stamper) potrebnih za dokazivanje u postupku pred nadležnim sudom;
– rešenjem naredi uništavanje oduzetih optičkih diskova, odnosno proizvodnih
delova (stamper), kada i pored preduzetih aktivnost i za pronalaženje vlasnika,
njihov vlasnik, odnosno držalac osta nenepoznat;
– uzme uzorke optičkih diskova radi provere i slanja podataka međunarodnim
organizacijama za zaštitu pravai ntelektualne svojine.