EU Tvining projekat

Kratak pregled tvining projekta – Zaštita i sprovođenje prava intelektualne svojine u Srbiji– Dostignuća i aktivnosti

Komponenta 1 – Zakonodavstvo za efikasno administrativno sprovođenje prava intelektualne svojine pripremljeno je u inkluzivnom procesu zasnovanom na dokazima
Tokom projekta, stručnjaci iz zemalja članica Evropske Unije su analizirali  i ocenili usklađenost nekoliko zakona koji se odnose na sprovođenje prava intelektualne svojine.

Analiziran je Krivični zakonik Srbije koji se odnosi na krivična dela povrede prava intelektualne svojine i date su preporuke za dopunu odredbi i delova koje treba formalno uskladiti sa zakonima koji uređuju intelektualnu svojinu. Takođe, date su preporuke u pogledu daljeg usklađivanja sa EU standardima. Projekat je ocenio izmene Zakon o žigovima i njegovi usklađenost sa odredbama Direktive o žigovima EU 2015/2436 od 16. decembra 2015. Na osnovu analize izrađena je tabela usklađenosti sa preporukam. Urađena je gep analiza i obezbeđeno usklađivanje teksta nacrta zakona o elektronskoj trgovini u vezi sa sprovođenjem intelektualne svojine. Urađena je sveobuhvatna tabela usklađenosti koja sadrži preporuke. Glavni rezultat analize je zaključak da je revidirani tekst nacrta uu najvećoj meri usklađen sa Direktivom EU o elektronskoj trgovini. Preporučene su manje izmene. Kao nastavak implementacije  Zakona o elektronskoj trgovini, organizovan je seminar za sudije i tužioce. Seminar je bio fokusiran na nekoliko tema kao što su upravljanje internetom, zaštita potrošača i zaštita podataka u e-trgovini, mere sprovođenja na internetu u kontekstu građansko-pravne zaštite kao i krivično-pravna zaštita i sprovođenje na internetu.

Komponenta 2 –Jačanje kapaciteta za razmenu informacija  unapređenom IT sistemu za sprovođenje prava intelektualne svojine
Značajna komponenta projekta bio je razvoj sistema za podršku korisnicima da postanu efikasniji i pružanje dodatnih usluga nosiocima prava intelektualne svojine kako bi se olakšala zaštita njihovih prava.
Da bi se poboljšala saradnja i pripremila detaljnija baza podataka, razvijena je platforma za razmenu informacija koja omogućava relevantnoj instituciji za sprovođenje prava intelektualne svojine da prikupi različite informacije o incidentima u vezi sa intelektualnom svojinom i poboljša statističke podatke. Posedovanje jedinstvenih i jasnih podataka podržava relevantne institucije za intelektualnu svojinu u radu u oblasti podizanja svesti i pruža mogućnost da se uradi preciznija analiza trenda u oblastima u kojima bi sprovođenje trebalo da se poveća.
U saradnji sa Sektorom tržišne inspekcije i privatnim nosiocima prava razvijen je interfejs za prijem elektronskog zahteva za sprovođenje određenih prava intelektualne svojine – koji se naziva Zahtevi za akciju (AfA). AfA sistem će omogućiti brži i efikasniji način da nosioci prava intelektualne svojine komuniciraju sa tržišnom inspekcijom i osiguraju zaštitu svojih prava intelektualne svojine.

Komponenta 3 – Unapređeni kapaciteti u vezi sa istragama na internetu
Prodaja proizvoda na internetu – luksuznih predmeta, proizvoda za svakodnevnu upotrebu u domaćinstvu, ali i suplemenata i lekova je u procvatu poslednjih godina. Tradicionalna prodajna mesta su se preselila sa pijaca i prodavnica na internet, donoseći izazove za nadzor nad prodajom krivotvorenih i nebezbednih proizvoda. Izmenjenozakonodavstvo u oblasti elektronske trgovine, koje podržava razvoj usluga informacionog društva, takođe, predstavlja okvir za dalju izgradnju kapaciteta za onlajn istrage i sprovođenje prava, kao bi se izbegla prodaja krivotvorenih i nebezbednih proizvoda na internetu.
Tokom projekta, određeni broj tržišnih inspektorai drugih državnih službenika upoznato je sa procedurom elektronskih istraga. Obuka je bila fokusirana na prepoznavanje IT kriminala i obezbeđivanje dokaza za podršku sudskom procesu ograničavanja i uklanjanja stranica društvenih medija i internet sajtova koji oglašavaju krivotvorenu ili nebezbednu robu.
Da bi se osigurala održivost, razvijen je modul za elektronsku edukaciju za nove inspektore zajedno sa sveobuhvatnim priručnikom koji pruža osnovne metode onlajn istrage.
Da bi se potrošači informisali kako da otkriju i izbegnu kupovinu nebezbedne ili krivotvorene robe na internetu, pripremljeno je kratko uputstvo za potrošače.

Komponenta 4 – Jačanje kapaciteta za identifikaciju i postupanje sa opasnim krivotvorenim proizvodima niskog kvaliteta
Opasna i krivotvorena roba predstavlja sve veću pretnju za društvo i organe koji se njome bave.
Tokom projekta urađeno je nekoliko procedura koje se odnose na inspekciju proizvoda kojima se povređuje žig i koji ne ispunjavaju zahteve za bezbednost. Za potrebe Sektora tržišne inspekcije i drugih organa nadležnih za sprovođenje prava intelektualne svojine, izrađen je priručnik koji sadrži relevantan zakonski okvir za borbu protiv kriminala učinjenog povredom prava intelektualne svojine.

 

Komponenta 5 – Uspostavljene su metode izračunavanja  obima krivotvorenja
Da bi se pokazala vrednost intelektualne svojine za srpsku privredu, razvijena je metodologija za izračunavanje obima, razmera i finansijskog uticajakrivotvorenja i piraterije u Srbiji. Metodologija je zasnovana na proverenoj EUIPO/OECD metodologiji i prilagođena srpskom kontekstu i dostupnim podacima.
Urađeni su preliminarni proračuni na osnovu statističkih podataka iz 2019. godine i pokazali su da je Srbija manje-više izjednačena sa mnogim zemljama EU u pogledu razmera krivotvorelja i piraterije.

 

Komponenta 6 – Urađen vodič za ovlašćene službenike za sprovođenje prava intelektualne svojine
Kada je pandemija Kovid-19 postala nova stvarnost i kada je uvedena mera nošenja lične zaštitne oprema (LZO) kao što su maske , pojavilo se novo tržište koje nudi zaštitne maske za lic. Kako bi se osiguralo da tržišni inspektori imaju kvalifikacije da identifikuju proizvode, u skladu sa propisima, izrađen je priručnik za sprovođenje prava intelektualne svojine  u kontekstu pandemije korona virusom Kovid-19.
Priručnik i prateće kontrolne liste kombinuju relevantne elemente rada u oblasti prava intelektualne svojine i tržišnog nadzora u jednom korisnom vodiču. Vodič pruža tržišnim inspektorima i drugim nadležnim inspektorima informacije o intelektualnoj svojini i načinu kontrole bezbednosti proizvoda i kako se boriti protiv pretnje koju predstavljaju falsifikovani, neusaglašeni i potencijalno nebezbedni proizvodi lične zaštitne opreme na tržištu.
Vodič uključuje kontrolne liste za LZO, medicinske uređaje, sertifikate i deklaracije o usklađenosti da bi pomogli inspektorima da izvrše svoje provere i kako bi identifikovali proizvode koji nisu usklađeni i uklonili ih sa tržišta.

Da bi se obezbedile informacije i znanje, tokom projekta je sprovedeno nekoliko kurseva obuke za više od 332 tržišna inspektora i drugih državnih službenika .

 

Komponenta 7 – Povećanasvestjavnostiointelektualnojsvojini
Ključnielementusprovođenjuizaštitipravaintelektualnesvojinejesvestjavnosti. Tokomprojektarealizovanojenekolikoaktivnostinapodizanjusvestijavnosti.
Napravljenajevebstranicaipratećafejzbukstranicaza organe za sprovođenje pravaintelektualnesvojinekojapružarelevantneinformacijenosiocima prava intelektualne svojineipotrošačima.
Pripremljenoješestpublikacijaistrategijazapodizanjesvestioopasnostimakupovineiliproizvodnjekrivotvorenih/nebezbednihproizvodaikakociljnagrupasvakepublikacijemožedaidentifikujepotencijalnekrivotvorene/nebezbedneproizvode.
Dabiseusmerilebudućeinicijativezapodizanjesvesti, urađenajestudijapercepcijejavnogmnjenjakakobiseistražilistavoviointelektualnojsvojiniiobezbedilaažuriranaanketazaupoređivanjerazvojasvestiuperioduodprethodneanketesprovedene 2015. godine. Ažuriranjestudijapercepcijejavnostitrebadapostanestalnimehanizamzaplaniranjebudućihinicijativazapodizanjesvesti.

 

Komponenta 8 – Uspostavljenajefunkcionalnastrukturakoordinacionogtela

Koordinaciono telo Srbije za sprovođenje prava intelektualne svojine osnovano je 2014. godine i njime predsedava Zavod za intelektualnu svojinu.
Tokom projekta, Koordinaciono telo je organizovalo sastanak na visokom nivou u saradnji sa Danskom među-ministarskom mrežom protiv povreda prava intelektualne svojine, naglašavajući značaj zahteva iz Akcionog plana EU za Srbiju. Kao rezultat sastanka na visokom nivou osnovane su dve radne grupe; Stručna radna grupa i Operativna radna grupa i projekat  je podelio najbolje prakse i znanja EU o stvaranju sinergije i optimizaciji resursa, kao i unapređenje komunikacije između agencija i identifikovanje nedostataka u programima i aktivnostima sprovođenja sa radnim grupama.