Međusektorska saradnja

Koordinaciono telo

Obrazuje se Koordinaciono telo za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Koordinaciono telo).

  1. Zadatak Koordinacionog tela je da, na polju operativne zaštite prava intelektualne svojine u Republici Srbiji, prati i usmerava pojedine poslove iz delokruga više organa državne uprave radi obezbeđivanja efikasne zaštite prava intelektualne svojine.
  2. Koordinaciono telo ima predsednika i članove Koordinacionog tela.

Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu je predsednik Koordinacionog tela.

Članovi Koordinacionog tela po položaju su:

1) pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem;

2) pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor tržišne inspekcije;

3) pomoćnik direktora Poreske uprave – Sektor za izdvojene aktivnosti;

4) pomoćnik direktora Uprave carina – Sektor za kontrolu primene carinskih propisa;

5) pomoćnik ministra zdravlja – Sektor za inspekcijske poslove;

6) šef Odseka za suzbijanje kriminala u oblasti intelektualne svojine, Služba za borbu protiv organizovanog kriminala u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

U radu Koordinacionog tela mogu da učestvuju, po pozivu, stručnjaci iz različitih oblasti, kao i predstavnici drugih organa i organizacija, kada se raspravlja o temama iz njihovog delokruga.

Koordinaciono telo može da obrazuje radne grupe radi razmatranja pitanja od značaja za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine, kao što su: stvaranje jedinstvene baze podataka, metodologija statističkog izveštavanja, programi obuke, podizanje svesti javnosti o štetnosti povreda prava intelektualne svojine i sl.

Koordinaciono telo podnosi Vladi godišnji izveštaj po pravilu u prvom tromesečju tekuće godine za prethodni izveštajni period. Sastavni delovi godišnjeg izveštaja Koordinacionog tela su odgovarajući statistički i uporedni podaci, kao i predlog mera i aktivnosti za unapređenje zaštite prava intelektualne svojine na teritoriji Republike Srbije.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Koordinacionog tela obavlja Zavod za intelektualnu svojinu.