O nama

Obim ovlašćenja i način postupanja Sektora tržišne inspekcije

Sektor tržišne inspekcije, u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, vrši inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom robe kojom se povređuju prava intelektualn esvojine (žig, dizajn, patent, malipatent, geografska oznaka porekla, topografija poluprovodničkih proizvoda, autorsko i srodna prava), kao i nadzor nad proizvodnjom i prometom robezaštićene autorskim i srodnim pravom.

Pored opštih ovlašćenja koja su Zakonom o državnoj upravi propisana za sve organekoji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora, i pored opštih ovlašćenja tržišnog inspektora koja su propisana Zakonom o trgovinii Zakonom o inspekcijskom nadzoru i primenjuju se u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, Sektor tržišne inspekcije ima:

– posebna ovlašćenja radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, koja preduzima po službenoj dužnosti ili na zahtev nosioca prava intelektualne svojine;
– prava i dužnosti u okviru inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem Zakona o optičkim diskovima, koja primenjuje u skladu sa tim zakonom.